Perintövero

Monilla meistä on elämässä tullut tai tulevaisuudessa tulee vastaan tilanne, kun sukulainen tai läheinen menehtyy ja hänellä jää maallista omaisuutta. Oli omaisuus sitten rahaa, osakkeita, kiinteistöjä tai muuta arvotavaraa, tämä omaisuus yleensä periytyy eteenpäin. Tällä sivulla kerromme arvokasta tietoa perinnöstä ja siitä koituvasta perintöverosta.

Ensimmäisenä avaamme hieman tietoja itse perintöasioista. Kappaleet käsittelevät perunkirjoitusta, perintökaarta sekä perinnönjakoa. Tämän jälkeen paneudumme tarkemmin perintöveroon ja seikkoihin mitä on hyvä ottaa huomioon kun perintöä jaetaan, tai kun itse olet luomassa testamenttia tulevaisuutta ajatellen.

Perunkirjoitus

Kun henkilö kuolee, on perunkirjoitus tärkeä vaihe perintöasioiden järjestämisessä. Perunkirjoitus on virallinen toimenpide, jossa selvitetään kuolinpesän varallisuus ja velat. Samalla määritetään myös perintöön oikeutetut perilliset ja muut mahdolliset testamentinsaajat.

Perunkirjoituksen avulla varmistetaan oikeudenmukainen omaisuuden jakautuminen perintöverotusta varten.

Perunkirjoituksen sisältö

Perunkirjoitus sisältää yleensä kaksi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa kerätään tiedot perunkirjoitustilaisuutta varten. Tällöin selvitetään perilliset, listataan menehtyneen henkilön omaisuus ja alustavasti määritellään sille hinta, tilataan virkatodistukset sekä nimetään uskotut henkilöt. Mikäli kuolinpesä on velkainen, kerätään myös velkatiedot.

Toisessa vaiheessa esitäytetty perukirja käydään lävitse kuolinpesäosakkaiden sekä uskottujen henkilöiden kesken. Kun kirja on käyty läpi, vahvistavat paikallaolijat allekirjoituksellaan sen.

Perunkirjoituksen velvollisuus sekä aikataulu

Perunkirjoituksen velvollisuus on säädetty perintökaaressa, ja mikäli edesmenneellä henkilöllä on ollut koti tai vakituinen asuinpaikka Suomessa, suoritetaan perunkirjoitus kolmen kuukauden kuluessa henkilön kuolemasta. 

Mikäli perunkirjoitukseen tarvitaan lisäaikaa, voi verottajalle tehdä siitä kirjallisen hakemuksen. Hakemuksen voi tehdä verohallinnon sivulla ja se tulee toimittaa heille kolmen kuukauden sisällä henkilön kuolemasta.

Perunkirjoitustilaisuus

Perunkirjoitus on tehtävä joko kirjallisesti tai suullisesti. Yleensä se tapahtuu kirjallisesti, ja se suoritetaan perunkirjoituslain mukaisesti. Perunkirjoituksessa on läsnä vähintään kaksi uskottua miestä tai naista, jotka vannovat tai vakuuttavat allekirjoituksillaan perunkirjoituspöytäkirjan oikeaksi ja luotettavaksi.

Perunkirjoituksessa selvitetään kuolinpesän varat ja velat. Varoihin kuuluvat esimerkiksi kiinteistöt, pankkitilit, arvopaperit, ajoneuvot ja muu omaisuus. Velkoihin puolestaan kuuluvat esimerkiksi asuntolainat, kulutusluotot, avoimet laskut ja mahdolliset testamenttiin perustuvat velvoitteet. Myös perittävän eläke- ja vakuutusasiat selvitetään perunkirjoituksessa.

Lue myös: Myyntivoittovero

Perinnönjako

Perinnönjako on prosessi, jossa kuolinpesän varallisuus jaetaan perillisten kesken. Mikäli perinnönjako tapahtuu ilman erikseen määrättyjä muutoksia, käytetään tasajakoperiaatetta. Tällöin jokainen perintöön oikeutettu saa saman määrän perintöä.

Mikäli perittävä on laatinut testamentin omaisuuden jakamisesta, käytetään testamenttia perinnönjaon perustana.

Perinnönjaon toteuttaminen

Perinnönjakoa varten tehdään jakokirja. Jakokirjassa määritellään tarkasti perinnönjakoon liittyvät asiat, kuten jaettava omaisuus, sen arvostus, jakosuhteet ja mahdolliset jakokirjan ehdot. Jakokirjan avulla on tärkeä asiakirja, jolla perinnön jakaminen vahvistetaan ja se toimii ohjeena perillisten välisissä taloudellisissa järjestelyissä.

Perinnönjako voidaan toteuttaa eri tavoin riippuen perintötilanteesta. Mikäli perilliset pystyvät neuvottelemaan perinnönjakokirjan keskenään ei ulkopuolista selvittelijää tarvita. Tilanteessa, jossa perinnönjako riitautetaan, voidaan perinnöstä päättää käräjäoikeuden päätöksellä. ja perillisten keskinäisestä sopimuksesta.

Perintökaari

Perintökaari on lainsäädäntö, joka määrittelee perimysjärjestyksen. Sen avulla muodostetaan perusta sille, ketkä ovat kuolinpesän osakkaita ja ketkä ovat oikeutettuja perintöön.

Perintökaari määrittelee esimerkiksi perimysjärjestyksen kolmeen portaaseen eli paranteeliin. Ensimmäisen paranteelin muodostavat rintaperilliset eli lapset sekä lapsenlapset. 

Toisen paranteelin muodostavat järjestyksessä ensin perittävän henkilön vanhemmat, sitten sisarukset ja viimeiseksi sisarusten lapset. Viimeisen paranteeli koostuu perittävän henkilön isovanhemmista. Mikäli isovanhempia ei ole elossa, siirtyy heille kuuluva perintö heidän lapsilleen.

Paranteelit toimivat siis niin, että ensimmäiseen paranteeliin kuuluvat saavat perinnön. Mikäli heistä kukaan ei ole enää elossa siirtyy perimysjärjestys toiseen paranteeliin. Mikäli yksikin sukulainen ensimmäisestä paranteelista on elossa, ei perinnöstä siirry seuraavaan paranteeliin mitään. 

Ainoan poikkeuksen tähän muodostaa aviopuoliso, joka asettuu perimysjärjestyksessä ensimmäisen ja toisen paranteelin väliin. Mikäli perittävällä ei ole rintaperillisiä, siirtyy koko omaisuus leskelle. Muutoin edetään avio-oikeuden perusteella niin, että puolet avioparin yhteisestä omaisuudesta siirtyy leskelle.

Lue myös: Asunnon myynti

Perintövero

Perintövero on vero, joka astuu esiin siinä vaiheessa kun perinnönjako on tehty. Se on velvoite, joka kohdistuu perintönä saatuihin varoihin. Perintöverolla valtio perii näistä varoista osan kassaansa tasatakseen yhteiskunnan varallisuuseroja.

Perintövero vaihtelee maittain ja alueittaan ja Suomessa perintövero on progressiivinen. Näin tasataan eriarvoisuutta, kun pienimpiä perintöjä ei veroteta lainkaan mutta, suuria perintösummia saatetaan verottaa hyvinkin raskaasti.

Perintöverolaskuri – Paljonko on perintövero ja kuinka se lasketaan?

Perintöveron määrä ja lainsäädäntö vaihtelee maittain. Suomessa on käytössä progressiivinen perintövero, jonka suuruus riippuu perittävän omaisuuden arvosta ja perijöiden sukulaisuussuhteesta perittävään. Vuonna 2023 voimassa olevan verolain mukaan perintöveroasteikko oli seuraava:

1. Veroluokka – Lähimmät sukulaiset ja aviopuoliso:

 • alle 20 000 euron perintö – 0 %
 • 20 000 – 40 000 euron perintö – 100 € + 7 % ylimenevästä osuudesta
 • 40 000 – 60 000 euron perintö – 1 500 € + 10 % ylimenevästä osuudesta
 • 60 000 – 200 000 euron perintö –  3 500 € + 13 % ylimenevästä osuudesta
 • 200 000 – 1 000 000 euron perintö – 21 700 € + 16 % ylimenevästä osuudesta
 • Yli 1 000 000 euron perintö – 149 700 € + 19 % ylimenevästä osuudesta

2. Veroluokka – Muut sukulaiset ja perheen ulkopuoliset henkilöt:

 • alle 20 000 euron perintö – 0 %
 • 20 000 – 40 000 euron perintö – 100 € + 19 % ylimenevästä osuudesta
 • 40 000 – 60 000 euron perintö – 3 900 € + 25 % ylimenevästä osuudesta
 • 60 000 – 200 000 euron perintö –  8 900 € + 29 % ylimenevästä osuudesta
 • 200 000 – 1 000 000 euron perintö – 49 500 € + 31 % ylimenevästä osuudesta
 • Yli 1 000 000 euron perintö – 297 500 € + 33 % ylimenevästä osuudesta

Mikäli haluat itse laskea perintöverosi määrän, voit tehdä sen ylläolevan listauksen mukaan seuraavanlaisesti: Katso mihin veroluokkaan kuulut ja kuinka paljon perimäsi summa on. Tämän jälkeen katso paljonko perintösi menee alarajan ylitse ja kerro se ilmoitetulla prosenttiosuudella. Lisää summaan ohessa ilmoitettu verosumma.

Esimerkkinä: Saat perintönä vanhemmaltasi 25 000 euroa. Kuulut ensimmäiseen veroluokkaan ja perintösi sijoittuu 20 000 – 40 000 euron väliin. Tällöin maksat veroa 100 euroa sekä 7 % 20 000 ylimenevästä osuudesta (5000 euroa). Näin ollen veroa kertyy 0,07 x 5 000 € + 100 € = 450 €. Lisätietoja veroluokista sekä perintöverolaskurin löydät vero.fi sivustolta.

Kuinka välttää perintövero?

Suomessa perintöveron välttäminen tai pienentäminen voi olla mahdollista joissakin tapauksissa. On kuitenkin tärkeä muistaa että verojen välttely on laitonta. Koska veroviranomaiset valvovat verotukseen liittyviä toimia, on suositeltavaa kääntyä kysymään apua ammattilaiselta tilanteissa, joissa verotusasiat tuntuvat hankalilta.

Tässä on joitakin yleisiä tapoja, joilla perintöveroa voidaan laillisesti pienentää Suomessa:

Puolisovähennys: Perintöveroa laskettaessa perinnönjättäjän puoliso on verottoman 20 000 € summan lisäksi oikeutettu puolisovähennykseen, jonka suuruus on 90 000 €. Näin ollen puoliso maksaa veroa ainoastaan yli 110 000 € perinnöstä.

Alaikäisyysvähennys: Samaan tapaan kuin puoliso, voi alaikäinen rintaperillinen saada alaikäisyysvähennstä 60 000 €. Näin ollen alaikäisen perillisen tulee maksaa veroa ainoastaan yli 80 000 € perinnöstä.

Ennakkoperintö lahjana: Perintöveroa voi pienissä määrin vähentää antamalla perintöä ennakkoon lahjana. Lahjavero tulee maksettavaksi tapauksissa, joissa lahjan määrä ylittää 3 vuoden aikana 5 000 euroa.

Perinnönjaon suunnittelu: Perinnönjaon suunnittelussa voi käyttää erilaisia oikeudellisia välineitä, kuten testamentteja tai perheen sisäisiä sopimuksia, jotka voivat vaikuttaa perintöveron määrään.

Milloin perintövero maksetaan?

Perintöveron maksuaika Suomessa menee niin, että perintöveropäätöksen saatua, on veron ensimmäinen eräpäivä noin 3 kuukauden päästä siitä. Toinen eräpäivä taas on 2 kuukautta ensimmäisen eräpäivän jälkeen. 

Perintöverolle on mahdollista hakea lisää maksuaikaa OmaVero palvelussa. Veroa ei voi kuitenkaan maksaa etukäteen, ja se täytyy maksaa määräajan sisällä vaikka päätökseen hakisi muutosta. Myöhästyneestä maksusta peritään myös viivästyskorkoa.

Perintöverolaina

Mikäli perintöveroa tulee maksettavaksi paljon ja se horjuttaa henkilön taloutta, on hänen mahdollista hakea perintöverolainaa. On kuitenkin hyvä muistaa, että mikäli henkilön talous ei muutenkaan ole kunnossa tai hän on esimerkiksi luottotiedoton, ei pankki myönnä tähän tilanteeseen helposti lainaa.

Kuitenkin lainakriteerien täyttyessä on henkilön kannattava kilpailuttaa perintöveroa varten hankittava laina aivan kuten muutkin lainat. Lainan kilpailutus useiden eri pankkien ja lainantarjoajien kesken onnistuu yhdellä hakemuksella Rahalaitoksen palvelussa. Perintöverolainan kilpailutus kauttamme on asiakkaille aina ilmainen palvelu.

Lue myös: Pääomatulo

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on perintövero?

Perintövero on vero, joka maksetaan perinnöksi saamastaan rahasummasta tai muista arvotavaroista kuten kiinteistöistä, arvopapereista ja muusta maallisesta omaisuudesta, jota perillisille testamentataan.

Kuinka paljon perintöveroa peritään?

Perintöveron määrään vaikuttavat perinnön suuruus sekä perijän sukulaisuussuhde perittävään. Helpoiten perintöveron voi laskea perintöverolaskurilla kun perittävä summa on tiedossa.

Milloin perintöveroa peritään?

Perintöveroa peritään perinnöistä, jotka ylittävät 20 000 euron summan. Poikkeuksina on aviopuolison sekä alaikäisten rintaperillisten mahdolliset vähennykset.

Milloin perintövero maksetaan?

Perintövero tulee maksettavaksi erissä. Ensimmäinen eräpäivä on noin 3 kuukautta päätöksestä ja seuraava eräpäivä 2 kuukautta ensimmäisen jälkeen.

Toni Karinko
Päivitetty: 2023-05-17

Toni on kansainväliseen markkinointijohtamiseen erikoistunut ekonomi, joka on jo pitkään vastannut Rahalaitoksella asiantuntevan sisällön tuottamisesta lukijoille. Hänen kirjoituksiensa taustalla on halu tarjota asiakkaille arvokasta lisätietoa rahoituksista sekä vinkkejä päivittäisen taloudenhallinnan helpottamiseen.

Lainasumma 

Laina-aika 

vuotta

+
+
Arvioitu kuukausierä 0 €/kk
Tarvitsemme puhelinnumerosi, jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä lainahakemukseen liittyen.
Tarvitsemme sähköpostiosoitteesi, jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä lainahakemukseen liittyen. Jos sinulla ei ole sähköpostiosoitetta, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun soittamalla numeroon 0942456000.
Valitse työsuhteesi tyyppi. Jos olet vanhempainvapaalla tai kuntoutuksessa, valitse työpaikka, josta olet vapaalla. Jos sinulla on useita työtehtäviä, valitse se, joka on päätyösi. Valinta "Eläkeläinen" sisältää myös varhaiseläkkeelle jääneet.
Haettu lainasumma

15000

           
Laina-aika

8 vuotta

Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 0 % laskettuna lainasummalle 0 €, kun takaisinmaksuaika on 8 vuotta, tilinhoitomaksu false €, avausmaksu false € ja nimelliskorko NaN %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 0 €, eli 0 €/kk. Luottokortti todellinen vuosikorko voi olla 21,34% laskettuna käytetylle lainalle 1500€, kun takaisinmaksuaika on yksi vuosi ja nimelliskorko on 19,50 % Takaisinmaksettava summa on tällöin yhteensä 1663 € eli 139€ kuukaudessa. Lopullinen todellisen vuosikoron määrä, laina-aika ja lainan kuukausierä ovat lainasopimuksessa. Luotonantajat tekevät lainasopimuksen asiakaskohtaiseen arvioon perustuen. Tarjottava nimelliskorko voi vaihdella välillä 4,19 % – 20 % ja vuosittaiset lainakustannukset välillä 0 – 150 €. Tarjottava laina-aika vaihtelee 1–20 vuoden välillä. Tarjottavat lainasummat ovat 500 € – 60000 €.

Yksi hakemus, monta tarjousta

Kuka voi hakea lainaa Rahalaitokselta?

Ikä:
Sinun tulee olla vähintään 20-vuotias.

Tulot:
Sinulla tulee olla yli 600 € kuukausitulot.

Haettava lainamäärä:
Voit hakea kauttamme lainaa 500 €:sta aina 60 000 € asti.

Maksuhistoria:
Sinulla ei saa olla julkisia maksuhäiriöitä.

Vakuudet:
Meiltä voit aina hakea lainaa ilman vakuuksia.

Yhteistyökumppaneitamme

Näytä lisää